Palvelua henkilökohtaisesti ja pitkäjänteisesti

Usein yritysten kehittämistoimenpiteistä ollaan nopeastikin yhtä mieltä, mutta vaikeinta on saada asiat hoitumaan käytännön tasolla haluttuun suuntaan. Se vaatii aikaa, hyvää kommunikointia ja ihmisten vastuullista osallistamista. Me voimme auttaa.

Prosessi, joka menee ytimeen

Pitkä kokemuksemme yhteisöjen valmennuksesta, erilaisista kehitysprojekteista ja erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä on auttanut oman strategian jalkautusprosessin luomisessa – prosessin, jolla selkeytät yhteisen päämäärän, tarvittavat resurssit, vastuut ja mitattavat vaiheet.

 

flamo toimintaymparisto

Tavoitteena on luoda yhdessä yrityksen ytimeen toimintamalli. Se pohjautuu yrityksen johdon määrittelemään strategiaan ja auttaa niin esimiehiä kuin työntekijöitäkin toimimaan yhdessä määriteltyjen pelisääntöjen mukaisesti. 

mittarointi-analyysit.png

Analysointi

Toimeksiannon onnistumisen varmistamiseksi, työmme alkaa alkuanalyysillä. Sen avulla selvitetään organisaation sen hetkinen tila. Analyysin perusteella valmennus voidaan painottaa oikein ja näin ihmiset saadaan paremmin mukaan toimintaan. Yleisimmin käytetyt analyysin painotukset ovat tietoisuus omasta vastuusta, organisaation tavoitteiden selkeys, viestintä ja työhyvinvointi.

tavoitteet.png

Tavoitteellisuus ja mittarit

Prosessin alussa asetamme selkeät tavoitteet ja mittarit. Näin voimme mitata kehitystä niin prosessin aikana kuin sen päätyttyäkin. Tavoitteet käydään läpi henkilökohtaisella tasolla ja yhdessä selkiytetään tavoitteet, pelisäännöt, mittarit, resurssit ja vastuut.

osallistaminen.png

Itseään vahvistava toiminta

Valmennusta johdetaan siten, että kaikilla osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa käytännön valmennusprosessin toteutukseen. Osallistuminen lisää motivaatiota ja tuo koko ajan esiin toisaalta uusia tarpeita ja toisaalta ratkaisuja niiden hoitamiseen.

prosessi.png

Jatkuva prosessi

Valmennus on prosessi, joka etenee ohjatusti alusta kohti asetettuja tavoitteita. Valmennustapahtumien välissäkin toimintaa seurataan: pidämme yhteyttä, sparraamme ja autamme solmukohdissa. Haluamme omalta osaltamme varmistaa, että prosessi etenee koko ajan ja pääsemme kohti määriteltyjä tavoitteita.

tyokalut.png

Pysyvä vaikutus

Valmennuksesta jää prosessista yritykselle työkaluja, joiden avulla voidaan jatkaa kehittämistoimia ilman meidänkin apua.


© 2024 | Flamo Oy